Obchodní podmínky

Platné pro internetový obchod umístěný na internetové adrese www.kasystem.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje obchodní společnost KAsystem Adam Krejčiřík se sídlem Lipník nad Bečvou smetanova 391 PSC 75131 IČ:01339753  DIČ:8504195799 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Hranicích, Nádražní 332, HRANICE, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé vystupuje fyzická nebo právnická osoba jako kupující (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: 
  KAsystem
 3. Adam Krejčiřík.
  IČO: 01339753
  Lipník nad Bečvou 
  Smetanova 391
  tel: 733187047
  email: adam.krejcirik@seznam.cz
 4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kasystem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající prostřednictvím internetového obchodu nabízí ke koupi zejména nátěrové hmoty, drogistické zboží, zboží pro domácnost a zahradu, chovatelské potřeby, doplňkový sortiment aj. Některé zboží je klasifikováno jako nebezpečné zboží třídy 3 ve smyslu mezinárodní dohody o přepravě (ADR, RID).
 5. Spotřebitelem je každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 6. Podnikatelem je kupující osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatele je též osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění (dále jen „podnikatel“).
 7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.
 8. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž takováto ujednání mají přednost před ustanovením těchto VOP.
 9. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží z nabízeného sortimentu prodávajícího není oprávněn k používání registrovaných značek, firemních log či patentů, ochranných známek prodávajícího nebo dalších společností.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Předmětem kupní smlouvy je konkrétní zboží uvedené jako jednotlivé položky v objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím.
 2. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.kasystem.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svojí objednávkou.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Objednávky přijímá prodávající prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu.
 6. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a)    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  b)    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  c)    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
 7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů ve formuláři.
 8. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná.
 9. Po odeslání objednávky informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní nebo v objednávkovém formuláři, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další zprávu elektronickou poštou, ve které mu bude objednávka prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena, čímž dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 10. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či elektronickou poštou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neuzavřenou.
 11. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 13. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (náklady internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nezbytné pro uskutečnění objednávky si hradí kupující sám dle tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb, které kupující používá, tedy náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby.
 15. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP. Tyto VOP jsou k dispozici kupujícím na webové stránce nepřetržitě.
 16. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí jej prodávající podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu.
 17. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího zboží objednat. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na adresu elektronické pošty kupujícího.
 18. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 19. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platná kupní cena je cena zboží uvedená v ceníku umístěném ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku zaslání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně i bez DPH. Dále jsou uvedeny veškeré jiné poplatky stanovené právními předpisy.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen po zaslání objednávky v případě změn podmínek jeho dodavatelů.
 4. Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny:
  a)    platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru zboží na prodejnách prodávajícího – aktuální seznam odběrných míst na www.balshop.cz,
  b)    podnikatel je oprávněn hradit kupní cenu dle vystavené faktury za podmínek stanovených konkrétní rámcovou kupní smlouvou.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. V případě platby v hotovosti nebo v případě použití platební karty v prodejně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 7. Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti nebo použitím platební karty v prodejně prodávajícího, v případě podnikatele připsáním na bankovní účet prodávajícího v souladu s fakturou.
 8. Kupující se stane vlastníkem zakoupeného zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 9. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou kupujícímu zašle v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce a současně ji kupujícímu předá při převzetí zboží. Prodávající je plátcem DPH.
 10. Povinnost platit zálohu nebo obdobnou platbu kupující nemá, není – li v konkrétním případě písemně dohodnuto s kupujícím jinak.
 11. Kupující, který má uživatelský účet, má přístup ke své objednávce, kupní smlouvě a daňovému dokladu, ve svém účtu. Doklad o nákupu bude kupujícím současně zaslán elektronickou poštou na jím uvedenou adresu elektronické pošty a kupující bude též poučen, aby si tento doklad pro vlastní potřeby uchoval.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě se kupní smlouva ruší od samotného počátku.
 13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Objednané zboží bude připraveno k převzetí ve vybrané prodejně prodávajícího ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující je povinen zboží odebrat do 5 pracovních dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí nebo z jiných objektivních příčin na straně prodávajícího. O prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně informován elektronickou poštou nebo telefonicky.
 3. Místem plnění je prodejna prodávajícího při osobním odběru zboží.
 4. Osobní odběr zboží může být uskutečněn v jakékoliv prodejně prodávajícího zvolené kupujícím v objednávkovém formuláři. K osobnímu odběru bude kupujícím vyzván zprávou zaslanou elektronickou poštou. Při osobním odběru není účtován poplatek za dopravné.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně od uzavřené kupní smlouvy v celém rozsahu nebo v části s okamžitou platností odstoupit zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet, vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu bydliště či sídla, nebo v hotovosti v prodejně prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu.
 6. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme – li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.
 7. Kupující bere ne vědomí, že listiny vztahující se ke zboží, tzv. bezpečnostní listy, mu budou zaslány v případě zájmu, pokud kontaktuje prodávajícího na emailové adrese adam.krejcirik@seznam.cz Kupující výslovně prohlašuje, že s formou jejich poskytnutí souhlasí.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými práváními předpisy, a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uvedená v tomto článku se uplatní v každém vztahu založeném kupní smlouvou, ledaže je kupujícím podnikatel, a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí – li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b)    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla – li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví – li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
  a)    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b)    na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
  d)    vyplývá – li to z povahy zboží.
 5. U zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.
 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je – li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní – li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 11. Má – li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná – li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost prodávaného zboží v délce vyznačené na každém konkrétním výrobku.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 2. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila – li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil – li vadu prodávající.
 4. Na výslovnou žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který obsahuje obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ a údaje o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku. V záručním listě uvede prodávající, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti ze záruky za jakost. Standardně, nebrání – li tomu povaha zboží, nahrazuje záruční list doklad o zakoupení zboží.

VIII. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Uplatnění práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Reklamačním řádem, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a uplatnění práv ze záruky za jakost.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží a jde – li o:
  a)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího nebo též zprávou zaslanou na elektronickou adresu prodávajícího. Spotřebitel též může použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než levnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel neurčí jinak, přičemž tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 6. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže – li že zboží odeslal zpět, podle toho co nastane dříve.
 7. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, předat v prodejně prodávajícího, kde došlo k převzetí zboží, nebo je povinen ho zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu takovéto prodejny.
 8. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité.
 9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 11. Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od smlouvy:
  a) o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  b)    o dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  c)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  d)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 12. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva pozbývá platnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto věci chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání dárků možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.
 2. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Prodávajícím.
 4. Kupující zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím na jeho adresu elektronické pošty zasílána obchodní sdělení a informace souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kupující uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.
 5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce internetového obchodu možné provést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, jenž je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.
 2. Zpráva je doručena:
  a)    V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b)    V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  c)    V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  d)    V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 3. Upozornění!!!!   Barvy, laky, ředidla, nitrocelulózy a všechny jiné hořlavé látky jsou vyloučeny z naší dopravy. Nelze je tedy přepravit dopravcem. Děkujeme za pochopení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně daňových dokladů jsou uchovávány v elektronické podobě, kupující, který má uživatelský účet, má k nim přístup ve svém účtu.
 4. Tyto VOP vychází zejména z ustanovení občanského zákoníku, a z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Na podnikatele se vztahují také příslušná ustanovení rámcové kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 5. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit s tím, že změna obchodních podmínek bude kupujícím oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách www.balshop.cz alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti jejich změny. Na smluvní vztah s konkrétním kupujícím se použijí VOP ve znění platném k okamžiku zaslání objednávky kupujícího.
 6. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 17.5.2018.

Akční zboží